Contact

Jolmers Veiligheid & Advies
Nije Drintse Wei 1
9243SE  Bakkeveen
0512-550700
E-mail: adr@jolmers.com
Banknummer: NL85KNAB0255169582
KVK Noord: 65393848
BTW: NL856095357B01

Vernieuwen
ALGEMENE VOORWAARDEN Jolmers Veiligheid & Advies
Algemene voorwaarden van Jolmers Veiligheid & Advies m.b.t. overeenkomsten inzake opleiding en trainingen.
Toepasselijkheid
 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Jolmers Veiligheid & Advies tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als Jolmers Veiligheid & Advies hiermee schriftelijk is akkoord gegaan.
 Jolmers Veiligheid & Advies gaat zonder haar schriftelijke toestemming niet akkoord met de toepassing van algemene voorwaarden van opdrachtgever(s), ongeacht wat de inhoud daarvan moge zijn.
 Jolmers Veiligheid & Advies behoudt zich het recht voor om, in overleg met de opdrachtgever en ten gunste van hem, van deze Algemene voorwaarden af te wijken.
Informatieverstrekking
 Jolmers Veiligheid & Advies is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van, door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 Opdrachtgever vrijwaart Jolmers Veiligheid & Advies voor schade van derden als gevolg van door hem aan Jolmers Veiligheid & Advies gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie.
Geheimhouding  Alle persoonlijke gegevens van cursisten vallen bij Jolmers Veiligheid & Advies onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ook als zodanig behandeld.
Opleidingen en lesmateriaal
 Jolmers Veiligheid & Advies spant zich naar beste vermogen in om de met opdrachtgever overeengekomen opleidings- of trainingsdoelstellingen te realiseren. Een kopie van het aanmeldingsformulier wordt tegelijk met de uitnodiging/ bevestiging naar de opdrachtgever gestuurd.
 Jolmers Veiligheid & Advies houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolmers Veiligheid & Advies mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
Beëindiging en wijziging
 Opdrachtgevers hebben, na aanmelding, 14 dagen bedenktijd waarbinnen de opleiding kosteloos geannuleerd kan worden.
 Opdrachtgevers kunnen opdrachten tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag schriftelijk annuleren. Lesgeld is dan niet verschuldigd. Eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en voorbereiding moeten in dat geval echter wel worden betaald. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering door Jolmers Veiligheid & Advies bepalend.
 Bij annulering door opdrachtgever binnen een termijn van 4 weken zijn lesgeld, kosten voor lesmateriaal en examen volledig verschuldigd. Dit is ook het geval als de deelnemer zonder opgave van reden niet verschijnt of als de opdrachtgever een opdracht na de eerste lesdag voortijdig beëindigt.
 Een in overleg tussen partijen tot stand gekomen tussentijdse wijziging van de opdracht geldt als een nieuwe opdracht. Partijen gaan voor de nieuwe opdracht een nieuwe overeenkomst aan onder gelijktijdige beëindiging van de bestaande opdracht.
 De opdrachtgever mag tot 14 werkdagen vóór aanvang van een opleiding of training in de plaats van de opgegeven deelnemer een ander voor die opleiding of training opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor de opleiding of training en het eventueel af te leggen examen voldoet. Jolmers Veiligheid & Advies brengt voor deze wijziging aan de opdrachtgever € 45,- aan administratiekosten in rekening per mutatie.
 Naast de administratiekosten van Jolmers Veiligheid & Advies kunnen ook door Jolmers Veiligheid & Advies gemaakte examenkosten, op de opdrachtgever verhaald worden.
 Jolmers Veiligheid & Advies behoudt zich het recht voor om opleidingen te annuleren of te verplaatsen. De opdrachtgever mag in dat geval de opdracht annuleren en is dan geen lesgeld of andere kosten verschuldigd.
 Indien een lesdag na aanvang van de opleiding of training door overmacht niet door kan gaan, zorgt Jolmers Veiligheid & Advies voor een vervangende datum. Hiervoor is aan Jolmers Veiligheid & Advies geen vergoeding verschuldigd.
Aansprakelijkheid
 Jolmers Veiligheid & Advies is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of deelnemer oploopt tijdens de uitvoering van de opleiding of training.
 Opdrachtgever vrijwaart Jolmers Veiligheid & Advies en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
 De aansprakelijkheid van Jolmers Veiligheid & Advies jegens opdrachtgever is beperkt tot de opdrachtsom respectievelijk het lesgeld.
 Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van een voertuig dat toebehoort aan de opdrachtgever of deelnemer, dan moet deze zorgdragen voor voldoende verzekering van dat voertuig, hieronder valt minimaal de WA-verzekering voor motorvoertuigen.
Facturering en betaling
 De opdrachtgever is gehouden om facturen van Jolmers Veiligheid & Advies binnen de gestelde termijn van 14 dagen te voldoen.
 Indien het verschuldigde lesgeld, inclusief alle kosten voor lesmateriaal en examen, niet tijdig en volledig is voldaan, volgt uitsluiting van deelname.
 Indien het examengeld apart in rekening wordt gebracht en dit niet uiterlijk voor
aanvang van het examen is betaald, volgt uitsluiting van het examen.
 Een opdrachtgever kan onder bepaalde voorwaarden recht hebben op subsidie van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (SOOB) of van het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Deze bijdrage moet door opdrachtgever zelf worden aangevraagd en kan niet worden verrekend met het lesgeld.
 De opdrachtgever is te allen tijde het volledige lesgeld aan Jolmers Veiligheid & Advies verschuldigd indien de aan SOOB of ESF gevraagde bijdrage om welke reden dan ook niet wordt toegekend.
 Indien Jolmers Veiligheid & Advies na afloop van een opleiding of training factureert, is de betalingstermijn eveneens 14 dagen. Na afloop van die termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is. In dat geval is de opdrachtgever een rente van 1,5 procent per kalendermaand of gedeelte daarvan verschuldigd.
 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de incasso van een niet betaalde factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever. Kosten die in verband met voorgaande door Jolmers Veiligheid & Advies gemaakt worden, dient opdrachtgever ook volledig te vergoeden.
Toepasselijk recht/geschillen
 Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
 Geschillen en/of klachten over een overeenkomst, opleiding of aangeboden dienst moeten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, aan de directie van Jolmers Veiligheid & Advies kenbaar gemaakt worden.
 Indien klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost dan worden ze conform de door Jolmers Veiligheid & Advies opgestelde klachtenprocedure behandeld.
 Jolmers Veiligheid & Advies streeft ernaar alle klachten binnen 6 weken af te handelen.
De klachtenprocedure van Jolmers Veiligheid & Advies is gepubliceerd op haar website en kan op verzoek worden toegezonden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 ADR webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel